ေကြ႕ရန္-ဟြမ္ဖိန္အေဝးေျပးကားလမ္း ခ်ိတ္ဆက္မႈလမ္းေၾကာင္းေပၚတြင္ ကန္းရွီးတံတားႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့

(GMT+08:00)2022-12-30 15:16:41  

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ေကြ႕က်ိဳးျပည္နယ္ ေကြ႕တိန႔္ခ႐ိုင္တြင္းရွိ ကန္းရွီးတံတားႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ၿပီးစီး၍ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကန္းရွီးတံတားႀကီးသည္ ေကြ႕ရန္-ဟြမ္ဖိန္အေဝးေျပးကားလမ္း ေကြ႕တိန႔္ အျပန္အလွန္ခ်ိတ္ဆက္မႈလမ္းေၾကာင္း၏ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး တံတားႀကီးသည္ စုစုေပါင္း ၁၂၂၀ မီတာ ရွည္လ်ားပါသည္။