ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကို တိုးျမႇင့္ရန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အစီအမံမ်ားကို လုပ္ေဆာင္၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဒသအရပ္ရပ္သည္ အဓိကေဆးဝါးမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အားျဖည့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိ

(GMT+08:00)2022-12-30 15:09:30  

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ပူးတြဲကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးေရးအဖြဲ႕သည္ အြန္လိုင္းသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စက္မႈႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး Wang Jiangping က Ibuprofen ႏွင့္ acetaminophen အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ား၏ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္မွာ မ်ားစြာတုိးျမင့္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေသာပမာဏမွာ ေဆးျပားေပါင္း ၂၀၂ သန္းအထိရွိၿပီး ေန႔စဥ္ထုတ္လုပ္မႈမွာ သန္း ၁၉၀  အထိရွိလာကာ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေန႔စဥ္ထြက္ရွိမႈပမာဏမွာ ၄ ဆေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ  စုစုေပါင္း Ibuprofen ေဆးျပား ၁၇၄ သန္း၊ acetaminophen ေဆးျပား သန္း ၆၀ ႏွင့္ antigen detection reagents  ၅၅၁ သန္းတို႔ကို ျပည္နယ္မ်ားအႏွံ႔ အဓိကေနရာမ်ားသို႔ ခြဲေဝခ်ထားေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္၊ N95 မ်က္ႏွာဖုံးထုတ္လုပ္ေသာကုမၸဏီအေရအတြက္သည္ ဒီဇင္ဘာလအေစာပိုင္းက ၅၀ မွ ယခု ၅၀၀ ေက်ာ္အထိ တိုးလာခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ေန႔စဥ္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္သည္ သန္း ၁၉၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုံေလာက္ေသာေထာက္ပံ့မႈကိုအာမခံေပးႏုိင္သည္ဟု သတင္းအရသိရပါသည္။