တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက “ျပင္ပမွဝင္ေရာက္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားAISအားအေလးထားစီမံေရးစာရင္း”ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-12-29 14:35:18  

လတ္တေလာရက္ပိုင္းတြင္ “တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဇီဝလုံၿခဳံေရးဥပေဒ”အရတ႐ုတ္ႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေက်းလက္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ သဘာဝသယံဇာတဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဂဟပတ္ဝန္းက်င္ဝန္ႀကီးဌာနစသည့္ဌာနမ်ားႏွင့္အတူ “ျပင္ပမွဝင္ေရာက္ေသာမ်ိဳးစိတ္မ်ားAISအားအေလးထားစီမံေရးစာရင္း”အားသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။