တံတားအေပါက္မ်ားတြင္ ေ႐ႊေရာင္အလင္းတန္းမ်ားထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္း

(GMT+08:00)2022-12-29 14:32:00  

“တံတားအေပါက္မ်ားတြင္ ေ႐ႊေရာင္အလင္းတန္းမ်ားထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္း” က သဘာဝရႈခင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ညေနဆည္းဆာေနေရာင္ျခည္က Summer Palace ထဲကတံတားအေပါက္မ်ားရဲ႕ ေဘးဘက္နံရံမွာက်ေရာက္ၿပီးအေဝးကၾကည့္ပါကတံတားအေပါက္ထဲမွာမီးအိမ္မ်ားထြန္းလင္းထားသလိုထင္ရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။