ေတာင္ထြတ္ေ႐ႊေရာင္ျဖာ

(GMT+08:00)2022-12-29 14:32:52  

ေႏြးေထြးေသာေနေရာင္ျခည္မ်ားကေဖြးဆြတ္ေသာေတာင္ထြတ္မွာက်ေရာက္ျခင္းကိုလူေတြက “ေတာင္ထြတ္ေ႐ႊေရာင္ျဖာ”လို႔ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာဆီးႏွင္းေတာင္ရဲ႕ပုံရိပ္အမွန္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္သလိုေနေရာင္ျခည္ကေတာင္ထြတ္မွာ ေ႐ႊေရာင္တစ္လႊာဖုံးအုပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။