ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ ဘီနင္ သမၼတ တာလြန္တုိ႔သည္ တရုတ္နွင္႔ ဘီနင္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ထားရွိခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၅၀ ျပည္႔ေျမာက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ အျပန္အလွန္ ေပးပုိ႔

(GMT+08:00)2022-12-29 14:26:43  

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ ဘီနင္နုိင္ငံ သမၼတ တာလြန္တုိ႔သည္ တရုတ္နွင္႔ ဘီနင္ သံတမန္ ဆက္ဆံေရး ျပန္လည္ ထားရွိခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၅၀ ျပည္႔ေျမာက္ျခင္း ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာကုိ အျပန္အလွန္ ေပးပုိ႔ခဲ႔ၾကသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ တရုတ္နွင္႔ ဘီနင္ ဆက္ဆံမႈသည္ အရွိန္ ေကာင္းမြန္စြာ တုိးတက္လာၿပီး နွစ္ဖက္အၾကား နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအာင္ျမင္မႈ ရလဒ္ မ်ားျပားကာ နွစ္နုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလာေၾကာင္း၊ မိမိသည္ တရုတ္နွင္႔ ဘီနင္ ဆက္ဆံမႈ တုိးတက္ေရးကုိ လြန္စြာ အေလးထားၿပီး သမၼတ တာလြန္နွင္႔အတူ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးနွင္႔ တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖုိရမ္၏ မူေဘာင္ အတြင္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးၿပီး နွစ္နုိင္ငံ ဆက္ဆံမႈ အဆင္႔က႑သစ္သုိ႔ တက္လွမ္းရန္ တြန္းအားေပးလုိပါေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။

   တာလြန္က ဘီနင္နွင္႔ တရုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ လြန္စြာ ခုိင္ခံ႔ၿပီး ပုိမုိ ႀကီးမားေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ရရွိနုိင္မည္ဟု မိမိ ယုံၾကည္ေၾကာင္း ေဖၚျပပါရွိသည္။