တရုတ္နုိင္ငံသည္ လက္ေတြ႔အေျခအေနအရ ကပ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး မူဝါဒကုိ စီမံ ခ်ိန္ညွိျခင္း ျဖစ္သည္

(GMT+08:00)2022-12-28 14:04:58  

ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔ ညတြင္ တရုတ္အစုိးရသည္ ေၾကညာစာတမ္း ထုတ္ျပန္ၿပီး “ကုိဗစ္-၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ အဆုတ္ေရာင္နာ”ကုိ “ကုိဗစ္-၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရျခင္း” အျဖစ္ အမည္ ေျပာင္းလဲၿပီး၊ ၂၀၂၃ ခုနွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွ စ၍ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ နုိင္ငံ ကူးစက္ေရာဂါ ကာကြယ္ ကုသေရး ဥပေဒအရ ကုိဗစ္-၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရျခင္း “B အမ်ိဳးအစားကုိ Aအမ်ိဳးအစားအရ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ျခင္း”မွ “B အမ်ိဳးအစားကုိ B အမ်ိဳးအစားအရ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ျခင္း”အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္ညွိေၾကာင္းလည္း ေၾကညာပါသည္။ ယင္းေန႔မွစၿပီး တရုတ္နုိင္ငံတြင္ ကုိဗစ္-၁၉ ကူးစက္ခံရသူမ်ားအား သီးသန္႔ထား ကြာရန္တင္းျခင္း၊ ကုိဗစ္ ေရာဂါသည္နွင္႔ နီးကပ္စြာ ထိေတြ႔သူ အျဖစ္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါ ျဖစ္နုိင္ရန္ အႏၱရာယ္ မ်ားသည္႔ေဒသနွင္႔ အႏၱရာယ္ နည္းသည္႔ေဒသ အျဖစ္ အကဲျဖတ္ျခင္း၊ ျပည္ဝင္သူမ်ားနွင္႔ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ ကူးစက္ေရာဂါဆုိင္ရာ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ကုိ မျပဳလုပ္ေတာ႔ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံက ကုိဗစ္ဗုိင္းရပ္စ္၏ ဗီဇမ်ိဳးေျပာင္းမႈ လက္ေတြ႔အေျခအေန၊ ကပ္ေရာဂါ အေျခအေနနွင္႔ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္မႈ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကုိ ဘက္စုံ သုံးသပ္ ေလ႔လာ အကဲျဖတ္ၿပီးေနာက္၊ အျဖစ္မွန္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ေရးနွင္႔ ကပ္ေရာဂါကုိ သိပံၸနည္းက်က် တိက်ထိမိစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးကုိ အေျခခံမူတည္ၿပီး မူဝါဒမ်ားကုိ ပုိမုိ ျပည္႔စုံေကာင္းမြန္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ နုိင္ငံတကာ ေဆးပညာ သိပံၸပညာ ေလာကမ်ားတြင္ ေအာ္မီကရြန္ မ်ိဳးရုိးဗီဇေျပာင္း၏ ေရာဂါျဖစ္ေစနုိင္နႈန္း အားနည္းလာၿပီး လူအနည္းစုသာ အဆုတ္ေရာင္နာ ျဖစ္ေစနုိင္သည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မွတ္ယူၾကသည္။ တရုတ္နုိင္ငံက “ကုိဗစ္-၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ အဆုတ္ေရာင္နာ”ကုိ “ကုိဗစ္-၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရျခင္း” အျဖစ္ အမည္ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ လက္ရွိ ကုိဗစ္ေရာဂါ၏ ေရာဂါလကၡဏာနွင္႔ အႏၱရာယ္ ျဖစ္နုိင္‌ေျခ အေျခအေနနွင္႔ ပုိမုိ ကုိက္ညီၿပီး၊ ကုိဗစ္-၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရျခင္း  “B အမ်ိဳးအစားကုိ B အမ်ိဳးအစားအရ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ျခင္း”အျဖစ္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ျခင္းသည္လည္း မ်က္ေမွာက္ ကပ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး လက္ေတြ႔ အေျခအေနနွင္႔ ပုိမုိ ကုိက္ညီသည္ဟု China Media Group မွ သတင္း ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္တြင္ ေရးသားေဖၚျပထားပါသည္။