တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဦးစီးက်င္းပၿပီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-12-28 16:44:29  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ က်င္းပခဲ႔ရာ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိ ေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ယခုအၾကိမ္ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဦးစီးက်င္းပၿပီး အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ တရုတ္နုိင္ငံအား အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီ နုိင္ငံ ျဖစ္ေအာင္ ဘက္စုံ တည္ေဆာက္ရန္နွင္႔ တရုတ္အသြင္ပုံစံ ေခတ္မီေရးျဖင္႔ မြန္ျမတ္ေသာ တရုတ္ အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရးကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပးရန္ ႀကီးျမတ္သည္႔ စီမံကိန္းကုိ ခ်မွတ္ ခဲ႔ၿပီး ေခတ္သစ္ ခရီးစဥ္သစ္တြင္ ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဆုိင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္နွင္႔ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းစြာ ခ်မွတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အၾကိမ္ (၂၀) ေျမာက္ ပါတီညီလာခံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚေဆာင္ေပးျခင္းသည္ မ်က္ေမွာက္နွင္႔ လာမည္႔ အခ်ိန္ပုိင္းတစ္ပုိင္းအတြင္း ပါတီတစ္ရပ္လုံး၏ အေရးအႀကီးဆုံး နုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတာဝန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔မွ ရဲေဘာ္မ်ားသည္ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ပါတီညီလာခံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ဘက္စုံ ေလ႔လာျခင္း၊ ဘက္စုံ နားလည္သိရွိျခင္း၊ ဘက္စုံ ေဖၚေဆာင္ျခင္း စသည္႔ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ကုိယ္တုိင္ကုိယ္ၾကပ္ စံျပအျဖစ္ လုပ္ျပၿပီး ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင္႔ထားသည္႔အတုိင္း တာဝန္ေက်ပြန္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ ျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။