တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ လာမည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွစၿပီး ကုန္းတြင္းဂိတ္စခန္းမ်ားကို တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္မည္

(GMT+08:00)2022-12-28 14:07:10  

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္လူဝင္လူထြက္ႀကီးၾကပ္ေရးဌာနသည္ လူဝင္လူထြက္ႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ အစီအမံမ်ားကို ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔မွစၿပီး အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သြားေရာက္ လည္ပတ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ သာမန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို စနစ္တက် ျပန္လည္ လက္ခံစိစစ္ေရး၊ ျပည္မႀကီးေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ ေဟာင္ေကာင္သို႔ ခရီးသြားလာေရးႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဗီဇာျပန္လည္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ဂိတ္စခန္းမ်ားတြင္ ဗီဇာထုတ္ေပးျခင္းကုိ ျပန္လည္စတင္ျခင္း၊ ကုန္းတြင္း ဂိတ္စခန္းကုိ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊  ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအိုႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိေသာ ဂိတ္စခန္းမ်ားတြင္ နယ္ျခား စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ အျမန္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ေရေၾကာင္းဆိပ္ကမ္းမ်ားကုိ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ျခင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။