သက္တမ္း ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ရိွ ဆားကန္ ေရျပင္ ပန္းေရာင္ျဖစ္လာ

(GMT+08:00)2022-12-28 14:18:28  

        တရုတ္ႏိုင္ငံ စမ္းရီွးျပည္နယ္ရိွ သက္တမ္း ႏွစ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရိွသည္႔ ဆားကန္ေရမ်က္ႏွာျပင္ ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသည္ ပန္းေရာင္ျဖစ္လာၿပီး ေရကန္ထဲတြင္လည္း ပန္းကဲ႔သို႔ ေရခဲသြားသည္။