ေဟလြန္က်န္းျပည္နယ္ ေရေအးငါး ေဆာင္းရာသီ ငါးဖမ္းပဲြေတာ္ စတင္

(GMT+08:00)2022-12-28 14:12:08  

        တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဟလြန္က်န္းျပည္နယ္ ေရေအးငါး အႀကီးစား ေဆာင္းရာသီ ငါးဖမ္းပြဲေတာ္ စတင္ပါၿပီ။ ငါး ၾကည္႔ရႈျခင္း၊ ျမည္းၾကည္႔ျခင္း၊ ဝယ္ယူျခင္းစသည္႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျဖင္႔ ေအးခဲသြားေသာ ျမစ္၏မ်က္ႏွာျပင္သည္ လူစည္ကားေသာ ေစ်းႀကီး ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။