တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ က်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ပုိမုိ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ား၏ အသက္လုံၿခံဳေရးနွင္႔ က်န္းမာေရးကုိ ထိေရာက္စြာ အာမခံေပးရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-12-27 10:29:28  

တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ က်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၇၀ ျပည္႔ေျမာက္ျခင္း အခါသမယတြင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အေရးႀကီး ညႊန္ၾကားခ်က္မိန္႔ခြန္း ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္က လြန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၇၀ အတြင္း တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင္႔ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ က်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကုိ ဗဟုိအျဖစ္ ထားၿခင္းနွင္႔ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကုိ အဓိကထားျခင္းတုိ႔ကုိ စဲြကုိင္ၿပီး ၿမိဳ႔ျပနွင္႔ ေက်းလက္ ေဒသ ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔ က်န္းမာေရး အေျခအေန ျပဳျပင္ေရး၊ ႀကီးမားေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းေရးနွင္႔ ေဆးဝါးကုသမႈ အရည္အခ်င္း တုိးျမွင္႔ေရးတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီး ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ရွီက်င္႔ဖိန္က မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံ၌ ကုိဗစ္-၁၉ ကူးစက္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးတြင္ အေျခအေနသစ္၊လုပ္ငန္းတာဝန္သစ္မ်ားနွင္႔ ရင္ဆုိင္ေနရကာ၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ က်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈကုိ ပုိမုိ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရွိ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္ က်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈ၏ စည္းရုံးေရးနွင္႔ ျပည္သူလူထုမ်ားဆုိင္ရာ အာသာခ်က္မ်ားကုိ ျပည္႔ျပည္႔ဝဝ ေဖၚေဆာင္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားကုိ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ား သင္ယူေစရန္၊ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ အတတ္ပညာမ်ားကုိ သိရွိနားလာေစရန္၊ ေကာင္းမြန္ေသာ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာ အက်င္႔မ်ား ျဖစ္လာေစရန္၊ ယဥ္ေက်းၿပီး က်န္းမာေသာ ေနထုိင္မႈပုံစံ ျဖစ္တည္ေစရန္ လမ္းညြႊန္ ေဖၚေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းၿပီး က်န္းမာေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ငယ္  ေသာင္းခ်ီ ေထာင္ခ်ီျဖင္႔ ကပ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရး မ်ဥ္းေၾကာင္းႀကီးကုိ တည္ေဆာက္ၿပီး ျပည္သူ လူထုမ်ား၏အသက္လုံၿခံဳေရးနွင္႔ က်န္းမာေရးကုိ ထိေရာက္စြာ အာမခံ ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ ၾကားခဲ႔ သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။