အေမရိကန္သည္ ရုရွား-ယူကရိန္း ပဋိပကၡကေန မသမာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိၿပီး အာဖရိကနုိင္ငံမ်ားအား ေဘးဒုကၡမ်ား ျဖစ္ေစသည္ဟု ေတာင္အာဖရိက ပညာရွင္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-12-27 13:28:43  

ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံ ကိပ္ေတာင္း တကၠသုိလ္ အာဖရိကေရးရာ သုေတသနစင္တာ ဥကၠ႒ ေဟာ္မန္ ခ်ီထြန္ဂါက China Media Groupမွ အင္တာဗ်ဴးကုိ ေျဖၾကားရာတြင္ အေမရိကန္သည္ ရုရွား-ယူကရိန္း ပဋိပကၡကေန ရရွိသည့္ မသမာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားဟာ အာဖရိကနုိင္ငံမ်ားအား ေဘးဒုကၡေတြ  ျဖစ္ေစသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ေဟာ္မန္ ခ်ီထြန္ဂါက အေမရိကန္ ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္နုိင္ငံမ်ားသည္ ရုရွား အေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ႔သျဖင္႔ အာဖရိက နုိင္ငံအသီးသီးတြင္ ေလာင္စာဆီနွင္႔ အစားအစာ ေစ်းနွုန္းမ်ား ထုိးတက္လာေစခဲ႔ေၾကာင္း၊ အာဖရိကတြင္ GDP အျမင္႔ဆုံး ျဖစ္သည္႔ ေတာင္အာဖရိကနုိင္ငံသည္ပင္  ေလာင္စာဆီ ဝယ္ဖုိ႔ ပုိက္ဆံ မရွိေသာေၾကာင္႔ ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ မီးျပတ္သည္႔ရက္ေပါင္း ၁၆၂ ရက္ေက်ာ္ ရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ ရုရွား-ယူကရိန္း ပဋိပကၡသည္ အာဖရိကတုိက္၏ စားနပ္ရိကၡာ ေစ်းနွုန္းနွင္႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ အေပၚ ထိခုိက္မႈ မ်ားစြာ ျဖစ္ေစၿပီး အေမရိကန္ စားနပ္ရိကၡာ ကုန္သည္မ်ားကေတာ့ အဲဒီကေန အက်ိဳးအျမတ္ အေျမာက္အျမား ရရွိနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အေမရိကန္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ၏ ဗုိလ္က်စုိးမုိးမႈကုိ အလဲြသုံးစားျပဳၿပီး ေဒၚလာေငြစကၠဴမ်ားကုိ အရူးအမူး ရုိက္နွိပ္ျခင္းနွင္႔ အတုိးနွုန္းကုိ တာဝန္မဲ႔ တုိးျမွင္႔ျခင္းျဖင္႔ နုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးမွ ေသြးစုတ္ ေခါင္းပုံျဖတ္ခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။