တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွင္းက်န္းနယ္ရွိ ႏွင္းဖုံးထားေသာမ်က္ခင္းတြင္ "Girl Chasing"လႈပ္ရွားမႈက်င္းပ

(GMT+08:00)2022-12-25 10:02:11  

မၾကာေသးမီက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရွင္းက်န္း ေဝဂါ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အီလီ ကာဇတ္လူမ်ိဳး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေဒသခဲြ ေက်ာင္းစူးခ႐ိုင္ရွိ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ "Girl Chasing" လႈပ္ရွားမႈကို က်င္းပခဲ့သည္။ "Girl Chasing" လႈပ္ရွားမႈ သည္ ကာဇတ္ လူမ်ိဳးတို႔၏႐ိုးရာျမင္းစီးအားကစားနည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္းရာသီအစမွစၿပီး ေက်ာင္းစူးခ႐ိုင္ရွိ လူမ်ိဳးစုေပါင္းစုံမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ ေဆာင္းအားလပ္ရက္မ်ားတြင္ ၎တို႔၏ဘဝမ်ားကို ႂကြယ္ဝေစရန္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစားဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးစုံကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။