ႏွစ္သစ္ကို ႀကိဳဆိုဖို႔ မီးအိမ္ရွင္ေတြလုပ္ေနၾကတယ္

(GMT+08:00)2022-12-25 10:03:35  

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ နီးကပ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ မီးအိမ္ရွင္စက္႐ုံမ်ားမွာ အလုပ္သမားေတြက ပြဲေတာ္ ေဈးကြက္အတြက္ မီးအိမ္ရွင္မ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ အလုပ္မ်ားေနၾကသည္။