တရုတ္နုိင္ငံ ဗဟုိ ေက်းလက္ေဒသလုပ္ငန္း အစည္းအေဝး က်င္းပ၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ နုိင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ ပုိမုိလ်င္ျမန္စြာ တည္ေဆာက္ရန္ စီမံခန္႔ခဲြ

(GMT+08:00)2022-12-25 09:39:02  

   တရုတ္နုိင္ငံ ဗဟုိ ေက်းလက္ေဒသလုပ္ငန္း အစည္းအေဝးကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔မွ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ပီကင္း၌ က်င္းပခဲ႔ပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ နုိင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးနွင္႔ ေက်းလက္ေဒသ ေခတ္မီေရးကုိ တြန္းအားေပးျခင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရးကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပးျခင္း စသျဖင္႔ကုိ စီမံခန္႔ခဲြ ထားပါသည္။

   အစည္းအေဝးတြင္ တရုတ္နုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္က လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ နုိင္ငံ ျဖစ္ေရးသည္ အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ ဆုိရွယ္လစ္ ေခတ္မီနုိင္ငံ ျဖစ္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ သာယာလွပေသာ ေနထုိင္မႈဘဝဆုိင္ရာ လုိလားခ်က္မ်ားကုိ ျဖည္႔ဆည္းေပးျခင္း၊ အရည္အေသြး ျမင္႔မားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဖၚေဆာင္ျခင္းနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္ လုံၿခံဳေရး၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ခုိင္ခံ႔ေစျခင္းတုိ႔သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈနွင္႔ ခဲြမရေၾကာင္း၊ စားနပ္ရိကၡာနွင္႔ အေရးႀကီးသည္႔ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကုိ တည္ၿငိမ္ ဖူလုံစြာ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကုိ အာမခံေပးျခင္းသည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အင္အားေတာင္႔တင္းေသာ နုိင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း၏ အေရးႀကီးဆုံးေသာ အေၾကာင္းကိစၥ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

   ဆက္လက္၍ ရွီက်င္႔ဖိန္က ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရးကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပးျခင္းသည္ ေခတ္သစ္တြင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း အင္အား ေတာင္႔တင္းေသာနုိင္ငံ ျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးဆုိင္ရာ အေရးႀကီး လုပ္ငန္း တာဝန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား ခုိင္ခံ႔ေစေရးနွင္႔ တစ္ဆင္႔တုိး ဖြံ႔ၿဖိဳးေစေရးတုိ႔သည္ ေက်းလက္ေဒသ ရွင္သန္ေရးကုိ ဘက္စုံ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ လုပ္ငန္းတာဝန္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။