ရွင္းက်န္းတြင္ ပထမဆုံးေသာ အလြန္ျမင့္သည့္ ကုန္းျမင့္ ေလဆိပ္ကို တရားဝင္ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-12-25 12:32:23  

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္ဆံုးရွိ ေလဆိပ္၊ ရွင္းက်န္း ေဝဂါ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသတြင္ ပထမဆုံးေသာ အလြန္ျမင့္သည့္ ကုန္းျမင့္ ေလဆိပ့္ Tashkurgan Khunjerab ကို တရားဝင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ဒီေလဆိပ္ ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ႏွစ္စဥ္ ခရီးသည္ဦးေရ ၁သိန္း ၆ေသာင္း ႏွင့္ ကုန္စည္တန္ခ်ိန္ ၄၀၀ ကို ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားပါသည္။ 

 အျမင့္ ၂၄၃၈ မီတာႏွင့္ အထက္ရွိေသာ ေလဆိပ္သည္ အလြန္ျမင့္ေသာ ကုန္းျမင့္ ေလဆိပ္ ျဖစ္ေၾကာင္း တရုတ္ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းက သတ္မွတ္ထားပါသည္။ Taxkorgan Khunjerab ေလဆိပ္ စတင္ လည္ပတ္လိုက္သည္ႏွင့္ ရွင္းက်န္းတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေလဆိပ္အေရအတြက္သည္ စုစုေပါင္း၂၅ ခု ရွိမည္ ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသႏွင့္ ဗဟုိမွ တုိက္ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ျမိဳ႕မ်ားထဲတြင္ အမ်ားဆုံး ဆက္လက္ ျဖစ္သြားမည္။