ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး

(GMT+08:00)2022-12-25 09:37:08  

၂၀၂၂ ခုနွစ္အတြင္း တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္နုိင္ငံ ေဒသအသီးသီးမွ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားစြာကုိ သြားေရာက္ၿပီး စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ အေျခအေန၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လယ္သမားမ်ား၏ ဝင္ေငြ စသည္တို႔ကုိ ေလ႔လာၾကည္႔ရႈခဲ႔ပါသည္။

ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔က ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ျပည္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း စီခၽြမ္းျပည္နယ္ ယုံဖင္းရြာရွိ ဆန္စပါးစုိက္ပ်ိဳးေရး အေျခစုိက္စခန္းသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ႔သည္။ ယင္းအေျခစုိက္ စခန္းသည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္၌ အတုိင္းအတာ အႀကီးမားဆုံးေသာ စပါးမ်ိဳးေစ႔ မ်ိဳးသန္႔သစ္ နည္းပညာသစ္ စမ္းစပ္ေရး အေျခစုိက္စခန္း ျဖစ္ၿပီး မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔ စပါး အမ်ိဳးေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ခန္႔ ယင္းအေျခစုိ္က္စခန္း၌ စမ္းသပ္ စုိက္ပ်ိဳး သုေနသတ ျပဳေနပါသည္။

အေျခစုိက္စခန္း၌ ေလ႔လာၾကည္႔ရႈရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ေခတ္မီေရးကုိ တုိးျမွင္႔လုိပါက လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကုိ အားကုိး ရမည္႔အျပင္ လယ္သမားမ်ားကုိလည္း အားကုိးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေခတ္မီ လယ္ယာ စုိက္ပ်ိဳးေရး သိပံၸနည္းပညာ အသုံးခ်မႈနွင္႔ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈကုိ တြန္းအားေပးၿပီး အစိမ္းေရာင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေဂဟစနစ္က်ေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထင္ရွားထိေရာက္ေသာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တက္ၾကြစြာ ေဖၚေဆာင္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ယခုနွစ္ ဇူလုိင္လတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းေဒသရွိ ရွင္းက်န္း ေဝဂါ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသသုိ႔ သြားေရာက္ၿပီး ေဒသခံ သစ္သီးဝလံ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အေျခအေနကုိ ေလ႔လာ ၾကည္႔ရႈခဲ႔ပါသည္။ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယဥ္ေက်းမႈနွင္႔ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ေရာေနွာေပါင္းစပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ တြန္းအားေပးၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာေစနုိင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အားသစ္ေလာင္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။