ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းမ်ား တင္ျပအစီရင္ခံရန္ ပီကင္းသုိ႔ လာေရာက္ေသာ လီကာခ်ဴနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

(GMT+08:00)2022-12-24 10:02:25  

   ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔ ညေနပုိင္းက တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ရာထူးထမ္းေဆာင္စဥ္အတြင္း လုပ္ငန္းအေၾကာင္းမ်ားကုိ တင္ျပအစီရင္ခံရန္ ပီကင္းသုိ႔ လာေရာက္ေသာ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး လီကာခ်ဴနွင္႔ ေတြ႔ဆုံၿပီး မ်က္ေမွာက္ ေဟာင္ေကာင္အေျခအေနနွင္႔ ေဟာင္ေကာင္ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အစုိးရ လုပ္ငန္းအေျခအေနဆုိင္ရာ ၄င္း၏ အစီရင္ခံခ်က္ကုိ ၾကားနာခဲ႔ပါသည္။

   ထုိသုိ႔ ေတြ႔ဆုံရာတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္ (၂၀)ေျမာက္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ညီလာခံတြင္ ေခတ္သစ္ ခရီးစဥ္သစ္တြင္ ပါတီနွင္႔ နုိင္ငံေတာ္၏ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘက္စုံ စီမံခန္႔ခဲြ ထားေၾကာင္း၊ “တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳး”သည္ တရုတ္ ထူးျခားခ်က္ ဝိေသသ ပါရွိေသာ ဆုိရွယ္လစ္ဆုိင္ရာ မြန္ျမတ္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္နွင္႔ မကာအုိေဒသမ်ား အမိနုိင္ငံ ရင္ခြင္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေရရွည္ စည္ပင္သာယာေရးနွင္႔ တည္ၿငိမ္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းနုိင္ရန္ အေကာင္းဆုံးေသာ စနစ္ဆုိင္ရာ အစီအမံ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗဟုိအစုိးရသည္ “တုိင္းျပည္တစ္ျပည္ စနစ္ နွစ္မ်ိဳး” မူဝါဒကုိ ဘက္စုံ တိက်မွန္ကန္စြာ ဦးလည္မသုန္ ေဖၚေဆာင္မည္ ျဖစ္ၿပီး အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးနွင္႔ အထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အစုိးရက ဥပေဒနွင္႔အညီ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ အစြမ္းကုန္ ေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ကာ၊ ေဟာင္ေကာင္ေဒသတြင္ အထူးေကာင္းမြန္ေသာ အားသာခ်က္မ်ားကုိ ေဖၚေဆာင္ၿပီး နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္ျခင္းကုိ အစြမ္းကုန္ ေထာက္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။