ဟိုေဘျပည္နယ္ရွိ Bai ren cheng ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦး အၾကြင္းအက်န္တြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေမြအႏွစ္ အပိုင္းအစေပါင္း ၃ ေသာင္း ေက်ာ္ကို ေတြ႔ရွိ

(GMT+08:00)2022-12-24 15:02:18  

ယခုရက္မ်ားတြင္ ေလးလေက်ာ္ၾကာျမင့္ခဲ့သည့္ Bai ren cheng ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အဦး အၾကြင္းအက်န္တြင္ တတိယေျမာက္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန တူးေဖာ္မႈ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါသည္။ ယင္းတူးေဖာ္မႈဧရိယာအတြင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားသည္ အဓိကအားျဖင့္ ဟန္မင္းဆက္ေခတ္က ျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေမြအႏွစ္ အပိုင္းအစေပါင္း ၃ ေသာင္း ေက်ာ္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ Bai ren cheng ၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရိွရန္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။