ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လွပသည့္ ေရွ႔အလားအလာ

(GMT+08:00)2022-12-23 16:02:37  

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အၾကိမ္၂၀ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားညီလာခံ အစီရင္ခံစာတြင္ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဘက္စံု တြန္းအားေပးေၾကာင္း၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးစားေပးျပီး ျမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသအၾကား အဆင္ေျပစြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဘက္စံု တြန္းအားေပးေရး အစသစ္အေနျဖင့္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္ရန္ သင့္ေတာ္သည့္ ေက်းရြာအလွကို တည္ေဆာက္ျပီး ရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေနထိုင္မႈဘဝကို ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႔ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။