တ႐ုတ္ဟုိေပျပည္နယ္က်င္က်င့္ခရိုင္မွာ ကမၻာ့မ်ိဳးတုံးေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ရွားပါးငွက္ျဖစ္တဲ့ ေတာငန္းအနက္မ်ား ေဆာင္းခို ဖို႔ပ်ံသန္းလာၾက

(GMT+08:00)2022-12-23 16:06:34  

  ေတာငန္းအနက္ တစ္ရာနီးပါးဟာ ေဆာင္းခိုဖို႔ တ႐ုတ္ဟိုေပျပည္နယ္ က်င္က်င့္ခရိုင္ သို႔ပ်ံသန္းေရာက္လာခဲ့ၾကပါတယ္။ အနက္ေရာင္ ေတာငန္းေတြဟာ ကမၻာေပၚတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းလုနီးပါး ရွားပါး ငွက္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး  တရုတ္ အမ်ိဳးသား ပထမအဆင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ ေတာရိုင္း တိရစၦာန္ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္ေရ ရွားပါးလို႔ "ငွက္မ်ားၾကား ပန္ဒါ" လို႔ေခၚၾကပါတယ္။