ရွင္းက်န္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ရုိးရာအားကစားပြဲေတာ္က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-12-23 16:05:10  

    ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔က ရွင္းက်န္ အီလီေဒသ ေက်ာ္ဇူးခရိုင္ ဆာလ္ကိုဘူေက်းရြာတြင္ ဟာဇတ္လူမ်ိဳးတို႔၏ ရိုးရားအားကစားပြဲေတာ္ ျဖစ္သည့္ “Gu niang zhui” က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ေဆာင္းရာသီအခ်ိန္တြင္ ေက်ာ္ဇူးခရိုင္ရွိ လူမ်ိဳးစုအားလံုးမွ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားက သူတို႔၏ ေဆာင္းရာသီအားလပ္ရက္ကို ပိုမိုျပည့္စံုေအာင္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အားကစား မ်ဳိးစံုကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။