တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ဘက္ေပါင္းစံုနွင္႔ ကမာၻေျမေပၚရွိ သက္ရွိသတၱဝါမ်ား အသိုက္အဝန္းကို လက္တြဲတည္ေထာင္မည္

(GMT+08:00)2022-12-21 16:12:43  

     ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ၁၅ႀကိမ္ေျမာက္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ တည္ရွိေရး အေထြေထြသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ညီလာခံ (COP15) ဒုတိယအဆင့္ အဆင့္ျမင့္ အစည္းအေဝးကို မြန္ထရီရယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ့သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ "ကူမင္း-မြန္တယ္ေရရယ္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ တည္ရွိေရး မူေဘာင္”ကို အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေမာ္နင္က ယင္းသည္ မဟာရည္မွန္းခ်က္ ပါသည္႔ ညီမွ်ၿပီး လက္ေတြ႕က်သည့္ “မူေဘာင္” တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာအလားအလာကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည့္သမိုင္းမွတ္တိုင္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က  ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။