"ကူမင္း-မြန္တယ္ေရရယ္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာမူေဘာင္”ကိုေအာင္ျမင္စြာအတည္ျပဳ

(GMT+08:00)2022-12-20 14:10:43  

၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲတည္ရွိေရးအေထြေထြသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံ (COP15) ဒုတိယအဆင့္ အဆင့္ျမင့္အစည္းအေဝးတြင္ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔ လင္းအားႀကီးအခ်ိန္တြင္ "ကူမင္း-မြန္တယ္ေရရယ္ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ မူေဘာင္”ကို ေအာင္ျမင္စြာ အတည္ျပဳ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏွင့္ပိုမိုေရရွည္ေသာ ကာလအထိ ကမာၻ႔ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈအတြက္  ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာကို ဖန္တီးေပးခဲ့ပါသည္။