ကမၻာ့စီးပြားေရး ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ နာလန္ထူရန္အတြက္ တရုတ္ျပည္သည္ တြန္းအားေပးမႈကို ပံ့ပိုးေပးသည္ဟု ႏိုင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္မ်ား ေျပာၾကား

(GMT+08:00)2022-12-19 14:12:05  

ယခုႏွစ္တြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ခံႏိုင္ရည္အားေကာင္းသည့္ ၾကံ႕ခိုင္မႈႏွင့္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ေရွ႕အလားအလာကို ျပသ ေနေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေယဘုယ်အေျခအေနကို တိတိက်က် ဆုပ္ကိုင္ထားၿပီး တံခါးဖြင့္ကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ အျပန္အလွန္အက်ိဳး ရရွိေစေသာ စိတ္သေဘာထားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို စီမံေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ နာလန္ထူရန္အတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ႏွင့္ တြန္အားေပးမႈကို ဆက္လက္ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္၁၀ႏွစ္အတြင္းတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးစုစုေပါင္းပမာဏမွာ အဆင့္က႑သစ္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ကမၻာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္မႈသည္ တစ္ကမၻာလံုး ပထမ ေနရာတြင္ တည္ရွိကာ “Belt and Road” အတူတကြတည္ေဆာက္မႈ နက္ရႈိင္းစြာ လက္ေတြ႔က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ပါသည္။ မၾကာမီက က်င္းပခဲ့သည့္ တရုတ္ဗဟိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးတြင္ အဆင့္ျမင့္တံခါးဖြင့္ေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး “Belt and Road” အတူတကြ တည္ေဆာက္မႈ အရည္အေသြးျမင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။