တရုတ္ေဒသမ်ားတြင္ Nucleic Acid တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ စိစစ္အတည္ျပဳမႈ ေကာင္းမြန္

(GMT+08:00)2022-12-19 14:12:31  

      တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းသစ္၁၀ခုကို ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ အေသးစိတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ၿပီး ကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါ ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ေၾကာင္း၊ မၾကာခင္ရက္မ်ားတြင္ ေဒသမ်ားစြာတြင္ Nucleic Acid တုိင္းတာစစ္ေဆးမႈ ရလဒ္ စိစစ္အတည္ျပဳမႈကို တစ္ဆင့္တိုး ျပင္ဆင္ထိန္းညိွ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး လက္ရွိျပည္သူလူထု၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း တရုတ္သတင္းဌာနက ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ရက္ေန႔တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ ပါသည္။