က်က္က်န္းျပည္နယ္ ဖူက်န္းခရုိင္တြင္ ဥကၠာခဲက်လာ

(GMT+08:00)2022-12-19 11:49:40  

ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ညကေျပာင္လက္ေနေသာဥကၠာခဲတစ္လုံးသည္ က်က္က်န္းျပည္နယ္ ဖူက်န္းခရုိင္ ထမ္ရွီးၿမိဳ႔နယ္၌ က်လာခဲ႔ရာဒီဗီဒီယုိသည္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ စိတ္၀င္စားမႈ ခံရပါသည္။ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ပုိင္းကဥကၠာခဲ၏ နမူနာမ်ားကုိက်က္က်န္းျပည္နယ္ အမွတ္(၃) ဘူမိေဗဒဌာနစမ္းသပ္ခန္းသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ၿပီးသက္ဆုိင္ရာဓါတ္ခဲြစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရသိရပါသည္။