က်ည္ဆန္အစစ္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈ ေန႔ေရာညပါ ျပဳလုပ္

(GMT+08:00)2022-12-18 12:29:42  

မၾကာေသးမီက တပ္မဟာ အမွတ္၇၃မွ ဘရီဂိတ္တပ္၏ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးတပ္ခြဲ တစ္ခုသည္ ေလ့က်င့္ေရးကြင္းတစ္ခု၌ က်ည္ဆန္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ပစ္ခတ္ေလ့က်င့္မႈကို ၃ရက္ ၂ညၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရး ကြန္ရက္၏ တိုက္ခိုက္မႈ ခုခံႏိုုင္စြမ္းကို စမ္းသပ္ရန္ ျဖစ္သည္။