ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံရန္ Hot Land အျဖစ္ တရုတ္ ဆက္လက္တည္ရွိမည္

(GMT+08:00)2022-12-18 12:31:05  

      တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဝမ္ဝင္ပင္ က တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ဂ်ာမဏီႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားမ်ားအေပၚ လတ္တေလာ စစ္တမ္းရလဒ္အရ ႏိုင္ငံတကာမိသားစုႀကီးအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေရွ႕အလား အလာအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ ျပည့္ဝသည္ဟု ျပဆိုႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေစ်းကြက္ဥပေဒသႏွင့္ကိုက္ညီေရး၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေရး ပိုရွိေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆက္လက္ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွုဳပ္ႏွံရန္ Hot Land အျဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၁၆ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။