ဗဟိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးကို ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-12-17 12:23:52  

 တရုတ္ဗဟိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔မွ ၁၆ရက္ေန႔အထိ ပီကင္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ႏိုင္ငံသမၼတ၊ ဗဟိုစစ္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး အေရးႀကီး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ Li Keqiang၊ Li Qiang၊ Zhao Leji၊ Wang Huning၊ Han Zheng၊ Cai Qi၊ Ding Xuexiang၊ Li Xi တို႔သည္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

      ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ၂၀၂၂ခုႏွစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို ေပါင္းရံုးသံုးသပ္ၿပီး လက္ရွိ စီးပြားေရးအေျခအေနကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ကာ ၂၀၂၃ခုႏွစ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စီမံပါသည္။ Li Keqiang သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကို စီမံပါသည္။ Li Qiang သည္ ေပါင္းရံုသံုးသပ္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားပါသည္။

လာမည့္ႏွစ္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကိစၥေပါင္း ေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ျဖစ္သျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အေျခအေန တစ္ခုလံုးကို ေရွးရႈၿပီး လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ကို ေကာင္မြန္ေစေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ယံုၾကည့္စိတ္ ျမွင့္တင္ေရးကို အစျပဳကာ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေကာင္းေကာင္းလုပ္ရေၾကာင္း အစည္းအေဝးတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ ျပည္တြင္းဝယ္လိုအားကို တိုးခ်ဲ႕ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ ေခတ္မီလုပ္ငန္းစနစ္ကို အရွိန္ျမွင့္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တတိယအခ်က္မွာ “အမ်ားပိုင္ စနစ္ စီးပြားေရးကို မယိမ္းမယိုင္ ခိုင္မာေစေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ အမ်ားပိုင္စနစ္ မဟုတ္ေသာ စီးပြားေရးကို မယိမ္းမယိုင္ အားေပးေထာက္ခံလမ္းညႊန္ေရး” ဟူေသာ ႏွစ္ခ်က္ကို လက္ေတြ႔က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ စတုတၳအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးေငြကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္အသံုးျပဳရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပဥၥမအခ်က္မွာ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေရး ေၾကးေရးအႏၱရာယ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္ပါသည္။