တ႐ုတ္ျပည္ထုတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္ပို႔ရန္ ဆိပ္ကမ္းမွာတန္းစီေန၊ ယခုႏွစ္ ပထမ ၁၀ လအတြင္း လွ်ပ္စစ္ကား တင္ပို႔မႈသည္ အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၉၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာ

(GMT+08:00)2022-12-15 13:01:09  

  ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္ပို႔ျခင္းသည္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္လာၿပီး နိုဝင္ဘာလတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ယဥ္တင္ပို႔မႈပမာဏမွာ စီးေရ ၃သိန္း၇ေသာင္းရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၇၀.၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာကာ စံခ်ိန္သစ္ တင္နုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ပထမ ၁၀ လအတြင္း ရွန္ဟိုင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား တင္ပို႔မႈ ပမာဏမွာ စီးေရ ၁.၁၂၂ သန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၄၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္း၊  ယင္းအနက္ ခရီးသည္တင္ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စီးေရ ၄.၁၇ သိန္း ရွိၿပီး ယမန္ႏွစ္ အလားတူ အခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၉၂.၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာေၾကာင္းသိရပါသည္။