ဟန္က်ိဳးတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဂဟစနစ္ဆိုင္ရာ ေရေပၚကၽြန္း၌ ေဆာင္းေရေန ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးၾက

(GMT+08:00)2022-12-14 17:20:17  

ယခုလ ၁၂ ရက္က တ႐ုတ္ျပည္ ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႕ ခၽြန္အန္း ခရိုင္ ခ်န္းေတာင္ဟူၿမိဳ႕နယ္ ပင္ရွန္ ေဂဟစနစ္ ဆိုင္ရာ ေရေပၚကၽြန္းတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ေဆာင္းေရေန ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေနၾကသည္။

ခ်န္းေတာင္ေရကန္၏ လွပေသာေရကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ခၽြန္အန္းခရိုင္သည္ ေဂဟစနစ္ ဆိုင္ရာ ေရေပၚကၽြန္းေရေနအပင္မ်ား၏ ေျမဆီလႊာမရွိေသာ စိုက္ပ်ိဳးမွုနည္းပညာကို တက္ႂကြစြာ အသုံးျပဳၿပီး အပင္ ရွင္သန္ႀကီးထြားရာတြင္ ျပင္းထန္ေသာအျမစ္စနစ္မွ စုပ္ယူမွုမွတစ္ဆင့္ ေရအေပၚပိုင္း၏သန႔္စင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ကာ  ခ်န္းေတာင္ေရကန္၏ ေရအရည္အေသြးကို တစ္ဆင့္တိုးျမႇင့္သည္။