ဟူေပျပည္နယ္ ဇီေကြးတြင္ ေရွာက္ခ်ိဳသီးဥယ်ာဥ္ၿခံရွိ ရွုခင္းၾကည့္စႀကႍမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း အလုပ္မ်ားေန

(GMT+08:00)2022-12-14 17:21:28  

လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ ဟူေပျပည္နယ္ ယီခ်န္းၿမိဳ႕ ဇီေကြးခရိုင္ရွိ ေရွာက္ခ်ိဳသီးဥယ်ာဥ္ၿခံ၏ ေဝဟင္ရွုခင္းစႀကႍတည္ေဆာက္မႈ၊ ေရွာက္ခ်ိဳသီး အေရာင္းဌာနႏွင့္ ေရွာက္ခ်ိဳသီး ဆိုင္ရာ တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မွႈ ပလက္ေဖာင္းစသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ ခရိုင္သည္ ေဒသခံ ေရွာက္ခ်ိဳသီး လုပ္ငန္းႏွင့္ သဘာဝေတာေတာင္ေရေျမအရင္းအျမစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ရန္ပုံေငြမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းကာ အေကာင္းဆုံး ေရွာက္ခ်ိဳသီး ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္ ေရွာက္ခ်ိဳသီး ယဥ္ေက်းမွု ဘက္စုံ လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈ ပလက္ေဖာင္းကို တည္ေဆာက္၍ ေခတ္မီ ေရွာက္ခ်ိဳသီး လုပ္ငန္း ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ျပန္လည္ရွင္သန္ေရးတို႔ကို တြန္းအားေပးေနသည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရသည္။