ဝမ္ယိႏွင္႔ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Peter Szijjarto ဗီဒီယိုပံုစံျဖင္႔ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00)2022-12-14 17:09:34  

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အဖဲြ႔ဝင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိသည္ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Peter Szijjarto ႏွင္႔ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင္႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရအၾကား Belt and Road ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မရွင္ ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုၾကသည္။

ထိုသို႔ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဝမ္ယိက တရုတ္-ဟန္ေဂရီ ဆက္ဆံမႈ ပုံမွန္တည္ၿငိမ္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား၏ ဘံုအက်ဳိးစီးပြားႏွင္႔ ကိုက္ညီၿပီး တရုတ္-ဥေရာပ ဆက္ဆံမႈ တည္ၿငိမ္စြာ ေရရွည္ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္လည္း အက်ဳိးရိွေၾကာင္း၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင္႔ ၄င္း၏ အဖဲြ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဟန္ေဂရီ ႏိုင္ငံကဲ႔သို႔ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပကတိက်က် ေဖာ္ေရြစြာ သေဘာထားၿပီး တရုတ္-ဥေရာပအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

Szijjarto က တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ဥေရာပ၏ ၿပိဳင္ဖက္မဟုတ္ဘဲ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဟန္ေဂရီသည္ တရုတ္ႏွင္႔ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈႏွင္႔ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ လက္ေတြ႔က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို တိုးျမွင္႔လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။