တ႐ုတ္ ဟုိနန္ျပည္နယ္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ မွိုတဲမ်ားတြင္ မွိုမ်ား ခူးေကာက္ေနၾကသည္

(GMT+08:00)2022-12-14 16:55:39  

မၾကာမီက တ႐ုတ္ ဟုိနန္ျပည္နယ္ လူရွမ္းခရိုင္ ရွီးထုံစုကြၽန္းေက်း႐ြာရွိ မွိုတဲမ်ားတြင္ ႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားက မွိုမ်ား ခူးေကာက္ေနၾကပါသည္။

 လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း လူရွမ္းခရိုင္တြင္ စားသုံးမွိုမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးရန္ လယ္သမားမ်ားအား လမ္းၫႊန္ခဲ့ၿပီး အတိုင္းအတာရွိေအာင္၊ စံခ်ိန္စနႈန္း ရွိေအာင္၊ အမ်ိဳးအစားတံဆိပ္ ရွိလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ကာ အျမတ္ေကာင္း ရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရပါသည္။