က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ တုန္းယန္ျမိဳ႕မွ လယ္သမားမ်ားသည္ ဒ႐ုန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ဂ်ဳံမ်ားအတြက္ေပါင္းပင္သုတ္သင္ေဆးျဖန္းေပး

(GMT+08:00)2022-12-14 17:17:49  

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ တုန္းယန္ျမိဳ႕မွ လယ္သမားမ်ားသည္ ဒ႐ုန္းကိုထိန္းခ်ဳပ္ျပီး ဂ်ဳံမ်ားအတြက္ေပါင္းပင္သုတ္သင္ေဆးျဖန္းခဲ့ပါသည္။

ယခုရက္မ်ားတြင္ တုန္းယန္ျမိဳ႕ ေဒသအသီးသီးမွ ဂ်ဳံစိုက္ လယ္သမားမ်ားသည္ ေနသာခ်ိန္တြင္ ဂ်ဳံခင္းမ်ားအတြက္ ေပါင္းသင္၊ ေျမၾသဇာေပးေနပါသည္။