ေနကမၻာ စူးစမ္းေလ႔လာေရး ၿဂိဳဟ္တု Kuafu-1 မွ ဖမ္းယူေသာ ပထမအသုတ္ သိပံၸပညာ ရုပ္ပုံမ်ား ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00)2022-12-14 17:14:15  

ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ သိပံၸပညာ တံခြန္အသင္းႀကီး နုိင္ငံေတာ္ အာကာသ သိပံၸပညာစင္တာသည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ ေနကမၻာ စူးစမ္းေလ႔လာေရး ၿဂိဳဟ္တု Kuafu-1 မွ ဖမ္းယူေသာ ပထမအသုတ္ သိပံၸပညာ ရုပ္ပုံမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္။ ယင္းရုပ္ပုံမ်ားသည္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၿဂိဳဟ္တု Kuafu-1 ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ ခဲ႔သည္႔ေနာက္ပုိင္း ဖမ္းယူထားေသာ ေနကမၻာအား စူးစမ္းေလ႔လာေရး ရုပ္ပုံမ်ား ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းျပည္ပ၌ ပထမဆုံးအၾကိမ္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။