“အနာဂတ္ကားပါကင္”ပုစဥ္ ဥယ်ာဥ္ ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-12-13 22:24:34  

ယခုရက္မ်ားတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဟန္က်ိဳးျမိဳ႕ “အနာဂတ္ကားပါကင္” ပုစဥ္ ဥယ်ာဥ္ကို ဖြင့္လွစ္ ခဲ႔ၿပီး ထူးဆန္းေသာ ပုံသ႑ာန္သည္ အမ်ားျပည္သူကိုဆြဲေဆာင္ပါသည္။

ပုစဥ္ ဥယ်ာဥ္သည္ စမတ္ကားပါကင္မ်ား၊ ေျမျပင္ရင္ျပင္မ်ား၊အမ်ားျပည္သူသံုးအပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ အိမ္ေခါင္မိုးပန္းျခံမ်ား ပါဝင္ေသာ ေခတ္မီၿမိဳ႕ျပ ဥယ်ာဥ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းဥယ်ာဥ္သည္ ကားရပ္ေနရာ ၅၀၀ ရွိၿပီး ၄င္းတို႔အနက္ စမတ္AGV စက္႐ုပ္အပလီေကးရွင္းကားရပ္ေနရာ ၄၂၀ ပါဝင္၍ အနီးအနားရွိေဆး႐ုံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဇုန္၏ ကားရပ္အခက္အခဲမ်ားကို ထိေရာက္စြာ သက္သာေစႏိုင္ပါသည္။