ေကြ႔က်ဴးျပည္နယ္ရိွ ေမ်ာင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ Lusheng တီးမႈတ္ၾကၿပီး ပဲြထိုင္ဝတ္စံုမ်ားျဖင္႔ Lushengပဲြေတာ္ကို ႏဲႊေပ်ာ္

(GMT+08:00)2022-12-13 22:21:42  

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေကြ႕က်ဴးျပည္နယ္ ခ်ဳံက်န္းခရိုင္မွ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ Lusheng ဟုေခၚေသာ ရုိးရာတူရိယာကိုတီးမွႈတ္ၾကသည္။ ဘာရွားရြားမွ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ က်င္းပေလ႔ရိွေသာ ရိုးရာLushengပဲြေတာ္တြင္ ေဒသခံေမ်ာင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ပဲြထိုင္ဝတ္စံုမ်ားကိုဝတ္ဆင္ၿပီးပဲြေတာ္ေန႔ကို ႏဲႊေပ်ာ္ၾကသည္။