တ႐ုတ္ ဟူေပျပည္နယ္ ေရွာက္ကန္ၿမိဳ႕တြင္ ကာလရွည္ မိုးေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ sequoia သစ္ပင္မ်ား၏ အျမစ္မ်ား ေပၚလာ

(GMT+08:00)2022-12-13 22:16:20  

ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က တ႐ုတ္ဟူေပျပည္နယ္ ေရွာက္ကန္ၿမိဳ႕ ေ႐ြမိန႔္ခ႐ိုင္ရွိ ယြင္ေဆြ အမ်ိဳးသား စိမ္႔ေျမ ဥယ်ာဥ္ရွိ sequoia သစ္ေတာတြင္ ကာလရွည္ မိုးေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္  သစ္ပင္မ်ား ၏ေအာက္ေျခတြင္ အျမစ္မ်ား ေပၚလာၿပီး ပုံ မ်ိဳးစုံ ရွိကာ ရွင္သန္တက္ႂကြမႈမ်ား ျပသေနသည္။