ဝမ္ယိ သည္ Park Jin ႏွင့္ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး

(GMT+08:00)2022-12-13 22:27:22  

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔က တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယိ သည္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး Park Jin ႏွင့္ ဗီဒီယိုပံုစံျဖင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ ပါသည္။

      ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ဝမ္ယိ က တရုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ အေရးႀကီးသေဘာတူညီမႈမ်ားကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး တရုတ္- ေတာင္ကိုရီးယားဆက္ဆံေရး အတိတ္က အစဥ္အလာေကာင္းကို လက္ဆင့္ကမ္း၍ အနာဂတ္က႑သစ္ကို ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔၊ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင့္ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔  တြန္းအားေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ခ်စ္ပ္ႏွင့္သိပၸံနည္းပညာဥပေဒ၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးဥပေဒ ဆိုသည္ကို ေရးဆြဲခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွ ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္ဟူေသာ ကမၻာ့ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႔၏ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ျငင္းပယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝမ္ယိက ရပ္တည္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခဲ့ရာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ လုပ္ရပ္မွာ တရုတ္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးတို႔၏ တရားဝင္ အခြင့္အေရးကို သိသိသာသာထိခိုက္ေစေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Park Jin က ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္အတူ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ရရွိခဲ့သည့္ အေရးႀကီးသေဘာတူညီမႈမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုျမင့္မားသည့္ အဆင့္သို႔ အဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖုိ႔ တြန္းအားေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။