တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ Shiyan-20 A/B ၿဂိဳဟ္တုကို ေအာင္ျမင္စြာလႊတ္တင္

(GMT+08:00)2022-12-13 22:26:11  

ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ရက္ေန႔ညေန ၄ နာရီ ၂၂ မိနစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ က်ိဳခြၽမ္ ၿဂိဳဟ္တုလႊတ္တင္ေရးစင္တာ၌ ေလာင္းမတ္ခ်္-၄(ဂ) သယ္ေဆာင္ဒုံးပ်ံျဖင့္Shiyan-20 A/B ၿဂိဳဟ္တုကို လႊတ္တင္ၿပီး ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေခ်ာေမာစြာ ဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ ယခုအၾကိမ္ လႊတ္တင္ေရးတာဝန္ ေအာင္ျမင္ပါသည္။

ယင္းၿဂိဳဟ္တုအား အဓိကအားျဖင္႔ အာကာသပတ္ဝန္းက်င္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ နည္းပညာသစ္မ်ားကို အာကာသပတ္လမ္းတြင္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ အတြက္ အသုံးျပဳပါသည္။