ျဒပ္မဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆုိ

(GMT+08:00)2022-12-13 22:13:31  

 

တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ တရုတ္နုိင္ငံ သမၼတ၊ ဗဟုိစစ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မၾကာမီက ျဒပ္မဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ ပစၥည္းမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး ညႊန္ၾကား ေျပာၾကားရာတြင္၊ တရုတ္ ရုိးရာ လက္ဖက္ေျခာက္ ျပဳလုပ္နည္းနွင္႔ သက္ဆုိင္ရာ ဓေလ႔မ်ားက ကုလသမဂၢ ယူနက္စကုိအဖဲြ႔ လူသားမ်ား၏ ကုိယ္စားျပဳ ျဒပ္မဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ပစၥည္းမ်ား အမည္စာရင္း ဝင္ျခင္းသည္ တရုတ္နုိင္ငံ၏ လက္ဖက္ ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကား ေစေရး အတြက္ အေရးႀကီး အဓိပၸါယ္ ပါရွိေၾကာင္း၊ ျဒပ္မဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္ပစၥည္းမ်ား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ထိေရာက္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးလာေနသည္႔ စိတ္ပုိင္း ယဥ္ေက်းမႈ ဆုိင္ရာ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ ျဖည္႔ဆည္းေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကူးလူးဖလွယ္ေရးနွင္႔ အျပန္အလွန္ ေလ႔လာကုိးကားေရးကုိ ပုိမုိ နက္ရႈိင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ကမၻာ႔ႀကီးသုိ႔ ပုိမုိ ေကာင္းမြန္စြာ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားရန္ တြန္းအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။