၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ ကီလုိဂရမ္ ၆၈၆.၅၅ ဘီလီယံ ရွိ

(GMT+08:00)2022-12-12 12:44:11  

   တရုတ္နုိင္ငံေတာ္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနသည္ ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၂၂ ခုနွစ္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ စာရင္းကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ပါသည္။ ၂၀၂၂ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ကီလုိဂရမ္ ၆၈၆.၅၅ ဘီလီယံ ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔သည္႔နွစ္ကထက္ ၀.၅ ရာခုိင္နွုန္း တုိးလာကာ စံခ်ိန္သစ္ တင္နုိင္ခဲ႔ပါသည္။ တရုတ္နုိင္ငံ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈ စုစုေပါင္းပမာဏမွာ ၈ နွစ္ ဆက္တုိက္ ကီလုိဂရမ္ ဘီလီယံ ၆၅၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ႔သည္ဟု China Media Groupမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။