ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီဂ်စ္တယ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲကို ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-12-12 14:18:12  

      ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ရက္ေန႔က ပထမအႀကိမ္ေျမာက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ဒီဂ်စ္တယ္ ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲက တရုတ္ႏိုင္ငံ က်ဲ႔က်န္းျပည္နယ္ ဟန္က်ိဳးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ပါသည္။

      ယခုအႀကိမ္ ကုန္စည္ျပပြဲ၏ အဓိကေဆာင္ပုဒ္မွာ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ကုန္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ေရး ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဒီဂ်စ္တယ္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ၈၀၀ေက်ာ္ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ခင္းက်င္းျပသၿပီး ဒီဂ်စ္တယ္ကုန္ပစၥည္း၊ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာ၊ ဒီဂ်စ္တယ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးႏွင့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဖကလ္ေဖာင္း၏ အလားအလာသစ္၊ နည္းပညာသစ္ႏွင့္ ျမင္ကြင္းသစ္မ်ားကို ဘက္စံုျပသမည္ ျဖစ္ပါသည္။