ေဆာင္းရာသီတြင္ အတြင္း မြန္ဂို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ေရးေဒသမွ ကုလားအုတ္မ်ားကို ေဆာင္းရာသီေမြးျမဴေရးၿခံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပး

(GMT+08:00)2022-12-09 13:45:47  

ေဆာင္းရာသီတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ အတြင္း မြန္ဂို ကိုယ္ပိုင္အုပ္ေရးေဒသမွ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ အစားအစာႏွင့္ ေသာက္ေရမ်ားကို ယူေဆာင္ျပီး ဆိုယ္ကယ္ကို ေမာင္းႏွင္းၿပီး ေႏြဦးရာသီႏွင့္ ေႏြရာသီတြင္ Badain Jaran သဲကႏၲာရ၌ ခ်၍ ေမြးျမဴေသာ ကုလားအုတ္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွာေတြ႔ခဲ့ပါသည္။ ေမြးျမဴေရးသမားမ်ားသည္ မိမိ၏ ကုလားအုတ္မ်ားကို ျပန္လည္ ရွာေတြ႔ၿပီးေနာက္ ကုလားအုတ္မ်ားကို ေဆာင္းရာသီေမြးျမဴေရးၿခံသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျပီး သဲကႏၲာရ၏ က်က္စားရာေဂဟစနစ္ကို နာလန္ျပန္ထူေစခဲ့ပါသည္။