ကုလသမဂၢ ဇီဝမ်ိဳးစုံတည္ရွိေရး ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္နုိင္ငံမ်ား ၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး(COP15) ၏ ဒုတိယ အဆင္႔ အစည္းအေဝး ဖြင့္လွစ္

(GMT+08:00)2022-12-08 14:52:55  

ကုလသမဂၢ ဇီဝမ်ိဳးစုံတည္ရွိေရး ပဋိညာဥ္ စာခ်ဳပ္ စာခ်ဳပ္ဝင္နုိင္ငံမ်ား ၁၅ ၾကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝး(COP15) ၏  ဒုတိယ အဆင္႔ အစည္းအေဝးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရက္ေန႔က ကေနဒါႏိုင္ငံ မြန္ထရီရယ္ၿမိဳ႔တြင္ ဖြင့္လွစ္သည္။ တရုတ္သည္  COP15သဘာပတိႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အဖက္ဖက္မ်ားက သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ရရွိၿပီး ဒုတိယ အဆင္႔ အစည္းအေဝးတြင္ “၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ျပီးေနာက္ ကမၻာ့ ဇီဝမ်ိဳးစံုတည္ရွိေရးမူေဘာင္”ကို အတည္ျပဳကာ ကမၻာ့ဇီဝမ်ိဳးစံု တည္ရွိေရးကာကြယ္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ စီမံကိန္းႀကီးသစ္ကို ခ်မွတ္ေပးရန္ အစြမ္းကုန္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။