တရုတ္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ရိုးသားျဖဴစင္မႈ၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ အားေပးေထာက္ခံမႈမ်ားကို အၿမဲတေစ ထားရွိ

(GMT+08:00)2022-12-08 11:40:44  

ကာတာ ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြ မဖြင့္လွစ္ခင္က အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံေရး အင္အား အခ်ိဳ႕သည္ “လူ႔အခြင့္အေရး”ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး “သံတမန္ေရး သပိတ္ေမွာက္မႈ” ဆိုသည္ကို ေၾကာ္ျငာထားသည္။ တရုတ္ျပည္သည္ ကာတာကို ႏိုင္ငံေရး အရ ခိုင္မာျပတ္သားစြာ အားေပးေထာက္ခံၿပီး နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကာတာအား ကမၻာ့ဖလား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပဲြကို က်င္းပရန္ ေထာက္ခံကာ အားကစားကို ႏိုင္ငံေရး ကိစၥ အျဖစ္ သေဘာထားျခင္းအား ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္သည္။

တရုတ္ႏွင့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ႏိုင္ငံေရး အရ အျပန္အလွန္ အားေပး ေထာက္ခံမႈမ်ားကို အၿမဲတေစ ထားရွိသည္။

၂၀၂၂ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ပီကင္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္သည္ မူလ အစီအစဥ္ အတိုင္း က်င္းပခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ အနည္းစုက ပီကင္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစား ၿပိဳင္ပဲြကို သပိတ္ေမွာက္သည္ဟု ေအာ္ဟစ္သည္။ အီဂ်စ္၊ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ႏိုင္ငံႏွင့္ ကာတာ စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သုိ႔ လာေရာက္ၿပီး ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားပဲြေတာ္ ဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မႈျဖင့္ တရုတ္ျပည္ကို အားေပးေထာက္ခံသည္။ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ပယ္လိုစီ၏ တရုတ္ျပည္ ထိုင္ဝမ္ေဒသသို႔ ခရီးလွည့္လည္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာရပ္ႏိုင္ငံ ၂၂ႏိုင္ငံစလံုးက တရုတ္ျပည္ တစ္ျပည္တည္းသာရွိေရး မူဝါဒကို ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပၿပီး ယင္း၂၂ႏိုင္ငံ အနက္ ၁၈ႏိုင္ငံမွ အစုိးရမ်ားက ေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ၿပီး တရုတ္ျပည္ကို အားေပးေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိအထိ တရုတ္ျပည္သည္ အာရပ္ႏိုင္ငံ ၁၂ႏိုင္ငံ၊ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈ(သို႔) ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈကို ထားရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ အာရပ္ႏိုင္ငံ ၂၀၊ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား မဟာမိတ္အဖဲြ႔ႏွင့္ Belt and Road အတူ တည္ေဆာက္ေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၏ “၂၀၃၅ အေထြေထြ ေရရွည္တည္ရွိႏိုင္ေသာ စြမ္းအင္ မဟာဗ်ဴဟာ”၊ ေဆာ္ဒီအာေရဗ် ႏိုင္ငံ၏ “၂၀၃၀ အေျမာ္အျမင္” ကာတာႏိုင္ငံ၏ “၂၀၃၀ ႏိုင္ငံေတာ္ အေျမာ္အျမင္” စသည့္ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္၏ Belt and Road အဆုိျပဳခ်က္ႏွင့္ နက္ရိႈင္းစြာ ခ်ိတ္ဆက္ေနသည္။

၂၀၂၁ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ ၂၀၂၂ခုႏွစ္ ဧၿပီလ အထိ အေမရိကန္ Princeton တကၠသိုလ္မွ အီရတ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္ႏွင့္ လက္ဘႏြမ္ စသည့္ အာရပ္ႏိုင္ငံ ၉ ႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္

ျပည္သူ႔ သေဘာထား စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ားအရ တရုတ္ျပည္ အေပၚ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား၏ ႏွစ္သက္သည့္ သေဘာထားရွိမႈႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ အေပၚ ႏွစ္သက္သည့္ သေဘာထားရွိမႈႏႈန္းထက္ ပိုျမင့္ေၾကာင္း သိရသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ ရီယာ့ဒ္ျမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ျပီး ပထမအၾကိမ္ တရုတ္-အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝး၊ တရုတ္-ပင္လယ္ေကြ႔ အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မရွင္ ထိပ္သီးမ်ားအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံတြင္ တရားဝင္ ခရီးလွည့္လည္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းသည္ တရုတ္ႏွင့္ အာရပ္ႏုိင္ငံမ်ား အၾကား ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တြန္းအားေပးလိမ့္မည္။ လူအမ်ားသည္ တရုတ္-အရပ္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အျပည့္အဝ ထားရွိၾကသည္။ တရုတ္-အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ ကမၻာ့ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည္မွာ မုခ်မလဲြ ျဖစ္သည္။