တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ အစည္းအေဝး က်င္းပၿပီး ၂၀၂၃ခုႏွစ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို သံုးသပ္ေလ့လာ

(GMT+08:00)2022-12-07 15:47:29  

    ယခုလ ၆ရက္ေန႔က တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔သည္ အစည္းအေဝး က်င္းပရာ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းကို သံုးသပ္ေလ့လာၿပီး တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ၾကပ္မတ္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္း အစီရင္ခံျခင္းကို နာၾကားကာ ၂၀၂၃ခုႏွစ္ ပါတီသန္႔စင္ေရးႏွင္႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းကို ေလ့လာ စီစဥ္ေပးသည္။ တရုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖိန္သည္ အစည္းအေဝးကို ႀကီးမွဴးက်င္းပခဲ့သည္။